Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Plan wydawniczy na rok 2023

Wydawnictwo zaprasza do zgłaszania tytułów do planu wydawniczego na rok 2023. Do 20 października br.  prosimy o przekazanie formularzy z wykazem publikacji, jakie pracownicy katedry zamierzają złożyć w Wydawnictwie UEW.

Nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Niezmiernie nam miło zakomunikować, że w XIV Konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na prace naukowe opublikowane w latach 2019-2020 nagrodę oraz dwa wyróżnienia otrzymały książki wydane przez nasze Wydawnictwo. W kategorii monografie...

Nagroda PAN dla podręcznika pt. "Wymiary polityki społecznej"

Z dumą informujemy, że podręcznik pt. "Wymiary polityki społecznej" pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego uzyskał jedną z czterech równorzędnych nagród w "Konkursie na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w...

Nagroda im. Profesora Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę habilitacyjną dla dr hab. Melanii Bąk prof. UEW

Z przyjemnością informujemy, że monografia dr hab. Melanii Bąk pt. „Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego”, opublikowana przez nasze Wydawnictwo, otrzymała Nagrodę im. Profesora...

Zapowiedzi

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business no 4, 2022

Andrzej Bąk (red.)
Rok wydania:2022
ISSN:2392-0041
Liczba stron:204
Format:A4
Okładka:miękka

Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wybrane zagadnienia

Katarzyna Piwowar-Sulej, Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Grzesik, Czesław Zając
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-12-1
Liczba stron:90
Format:A4
Okładka:miękka
Celem opracowania jest systematyzacja wybranych zagadnień tworzących głównie społeczny wymiar koncepcji ZZZL rozpatrywanych w kontekście pochodzenia analizowanej koncepcji oraz roli i architektury systemu HRM. Ponieważ problematyka ZZZL jest obszerna i wielowątkowa, w monografii skoncentrowano się na prezentacji najważniejszych kwestii. Ze względu na to, że jednym z głównych filarów ZZL jest rozwój personelu, autorzy omawiają w książce zagadnienia kształtowania tzw. kompetencji przyszłości oraz zrównoważonego przywództwa. Poruszają także rzadko eksplorowany w kontekście ZZL temat dotyczący kreowania form zatrudnienia. Aby osiągnąć przyjęty cel, dokonują analizy zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu, a także posługują się wynikami badań wtórnych.

Informatyka w biznesie

Helena Dudycz (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-998-6
Liczba stron:116
Format:A4
Okładka:miękka
Niniejszy zeszyt stanowi pierwszy zbiór tekstów przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którego tematem przewodnim jest informatyka w biznesie. Artykuły mają wysoki poziom merytoryczny. Zawierają one, co należy podkreślić, dobrze metodycznie opisane badania empiryczne. Na uwagę zasługuje aktualność podejmowanych przez studentów różnych wątków i zagadnień badawczych, interesujących z punktu widzenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Dotyczą one różnorodnych obszarów związanych z zastosowaniem metod, technologii i rozwiązań z szeroko rozumianej informatyki w biznesie.

Ekonomia - wybrane problemy

Małgorzata Gasz, Adriana Politaj (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-04-6
Liczba stron:138
Format:B5
Okładka:miękka
Publikacja stanowi przekrojowe i wielopłaszczyznowe opracowanie wpisujące się w toczącą się dyskusję na temat współczesnych zagadnień ekonomicznych. Jest ono ciekawym źródłem wiedzy pozwalającym na nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Zakres rozważań podjętych w opracowaniu obejmuje głównie problematykę współczesnego rynku pracy oraz funkcjonowania podmiotów szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Czytelnik odnajdzie w książce omówienie między innymi takich zagadnień, jak: kolory energii w Europie i na świecie, rola i charakter przedsiębiorstw społecznych w Polsce na przykładzie organizacji non profit, technologie, innowacje oraz infrastruktura informacyjna jako elementy budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy, wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce, szara strefa rynku pracy w Polsce, sytuacja osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy w ostatniej dekadzie, działalność badawczo-rozwojowa szkolnictwa wyższego w Polsce na tle Unii Europejskiej, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w zakładach pracy chronionej w Polsce, poziom cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce, zmiana form zatrudnienia jako efekt wzrostu liczby aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw, inflacja w Polsce w latach 2010-2021, populacja NEET w Polsce.

Nowe trendy w pracy przewodnickiej

Tomasz Lesiów (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-983-2
Liczba stron:258
Format:B5
Okładka:miękka
W książce omówiono najnowsze trendy w turystyce i w pracy przewodnickiej będące skutkiem pandemii, która istotnie wpłynęła na zarówno ruch turystyczny, jak i nastawienie przewodników do turystyki. W monografii przedstawiono zróżnicowane tematycznie zagadnienia. W centrum uwagi autorów znalazły się między innymi takie kwestie, jak: gospodarka obiegu zamkniętego w sektorze turystyki, bushcraft, porty lotnicze jako obiekty turystyczne, trendy związane ze spożywaniem przekąsek, rola kawy w turystyce, uwarunkowania i stan turystyki osób z niepełnosprawnościami w Polsce, saliny jako atrakcja turystyczna i źródło wiedzy o soli morskiej, tradycje kulinarne Dolnego Śląska, wskazówki żywieniowe dla osób po przebytym COVID-19, kościoły drewniane Sudetów, Nowa Huta jako atrakcja turystyczna, działalność Marianny Orańskiej i jej spadkobierców, poeci i pisarze regionu kaliskiego jako przykład do nowego podejścia do zwiedzania, niezwykłości przyrodnicze Madagaskaru, a także turystyczne walory barokowych kaplic we wrocławskiej katedrze.

Rachunkowość islamska

Zbigniew Luty
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-985-6
Liczba stron:128
Format:B5
Okładka:miękka
W podręczniku omówiono prawne uregulowanie zasad prowadzenia gospodarczej działalności islamskiej oraz sposoby ujmowania transakcji uznanych przez szariat w ewidencji księgowej. Autor książki wskazał na niezbędne dostosowawcze regulacje prawa gospodarczego w krajach otwierających się na kapitał i inwestycje islamskie, szczegółowo omawiając zasady prowadzenia biznesu islamskiego i islamskie transakcje biznesowe. Wskazał również na podejmowane działania prawne zmierzające do harmonizacji rachunkowości islamskiej z rachunkowością konwencjonalną. Książka, prócz rozważań teoretycznych, zawiera przykłady i zadania, które pozwolą na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

Rachunkowość

Michał Biernacki, Robert Kowalak (red.)
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-67400-00-8
Liczba stron:110
Format:B5
Okładka:miękka
Zebrane w książce artykuły przygotowane przez studentów kierunku rachunkowość i controlling poruszają zagadnienia z trzech obszarów tematycznych: prawa podatkowego, rachunkowości finansowej oraz finansów. Prezentują one zainteresowania studentów, jednocześnie uwzględniając program studiów. Lektura opracowań pozwala stwierdzić, że rachunkowość jest jedna i nie ma możliwości oddzielenia od siebie prawa bilansowego i prawa podatkowego. Opublikowane w książce teksty pokazują bardzo duży potencjał naukowy studentów, którzy nie boją się zmierzyć z tematami trudnymi, ważnymi i aktualnymi dla praktyki gospodarczej, szczególnie jeżeli chodzi o podatki i rachunkowość.

Accounting and Business in a Sustainable post-Covid World: New Perspectives and Challenges

red. Joanna Dyczkowska
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-996-2
Liczba stron:212
Format:B5
Okładka:miękka
Książka zwraca uwagę na wyzwania i perspektywy w obszarze rachunkowości i biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju w erze postpandemicznej. Zaprezentowano w niej długofalowe spojrzenie na efekty globalnego kryzysu zdrowotnego. Wskazano, że pandemia Covid-19 może być postrzegana jako istotny czynnik napędzający zmiany organizacyjne, gospodarcze i społeczne. Publikacja może zainteresować badaczy rachunkowości i zarządzania, doktorantów i studentów studiów społeczno-ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych.

Wybrane obszary funkcjonowania miast w nowych realiach społeczno-gospodarczych

Alicja Kozak
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-979-5
Liczba stron:158
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia stanowi próbę ukazania wybranych obszarów funkcjonowania miast XXI wieku (nowoczesnych ośrodków miejskich) w kontekście kształtowania się nowej gospodarki (gospodarki opartej na wiedzy). Nowe zasady gospodarki, wzmacniane w sposób wręcz lawinowy przez postępującą globalizację, zmieniają zarówno dotychczasowe reguły lokalizacji działalności gospodarczej w mieście, jak i sposób funkcjonowania społeczności miejskiej, prawidłowości zaspokajania potrzeb czy też formułowane oczekiwania. W efekcie współczesne miasta stają przed dylematem wyboru kierunku rozwoju i koniecznością podjęcia działań, które przygotują je na przyszłe zjawiska, które nie w pełni są rozpoznane. Miasta będą zmuszone do funkcjonowania w takiej rzeczywistości, w której proste stochastyczne zasady przewidywania przyszłości są niewystarczające.

Modern Information Technologies in Business Strategies

red. Aniela Styś
Rok wydania:2022
ISBN:978-83-7695-981-8
Liczba stron:90
Format:B5
Okładka:twarda
W monografii przedstawiono najważniejsze problemy natury informacyjnej, które mogą napotkać uczestnicy rynku podczas procesów decyzyjnych i kształtowania strategii biznesowych. Autorzy przeanalizowali postrzeganie technologii informacyjnych – obecnie kluczowego zasobu w przedsiębiorczości, na nowo kształtującego model biznesu – przez uczestników rynku oraz wpływ tych technologii na zachowania osób funkcjonujących na rynku. Szczegółowo przedstawili kilka uznanych już modeli i narzędzi, dając przy tym wiele cennych, opatrzonych przykładami wskazówek dotyczących ich praktycznego zastosowania.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem