Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Nagrodzone publikacje

W XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostały nagrodzone dwie nasze publikacje: w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę otrzymała książka Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta Strategiczna i organizacyjna...

Wyróżnienie dla naszej publikacji

Z dumą informujemy, że nasza publikacja – podręcznik „International Business in the Global World” pod red. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Małgorzaty Domiter i Anny H. Jankowiak – otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na...

APA - obowiązujący styl sporządzania bibliografii załącznikowej

Uprzejmie informujemy, że od 14 sierpnia 2019 r. we wszystkich publikacjach Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  obowiązują zasady sporządzania bibliografii załącznikowej zgodne ze stylem APA. Ogólne zasady tworzenia...

Nowy wykaz czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji wraz z przypisaną liczbą punktów, opublikowanym przez MNiSW 31 lipca 2019 r., znalazły się następujące czasopisma Wydawnictwa...

Zapowiedzi

Finanse samorządu regionalnego we wspieraniu rozwoju regionu

Leszek Patrzałek
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-770-8
Liczba stron:186
Format:B5
Okładka:twarda
Zamierzeniem autora monografii było przedstawienie samorządu regionalnego jako jednej z podstawowych instytucji ustrojowych demokratycznego państwa. Opisano w niej specyfikę samorządu regionalnego w kontekście relacji fiskalnych państwo – samorząd regionalny, a także teoretyczne przesłanki decentralizacji fiskalnej i jej konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem problemu nierówności fiskalnej między regionami. Problematyka kolejnych rozdziałów koncentruje się wokół zagadnień związanych z podziałem źródeł dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd regionalny, a także dotyczących dochodów transferowych przekazywanych do budżetu samorządu regionalnego. Zaprezentowano też wyniki badań ilościowych autora odnoszących się do związków zachodzących między zdolnością dochodową województw a zróżnicowaniem sytuacji społeczno-ekonomicznej w wymiarze regionalnym oraz wyniki analiz dotyczących poziomu i struktury transferów przekazywanych do budżetów samorządów województw.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 5

Rok wydania: 2019
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Humanitarny łańcuch dostaw w sytuacji wystapienia katastrof naturalnych na przykładzie ugrupowania regionalnego ASEAN

Jakub Mateusz Marcinkowski
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-772-2
Format:B5
Okładka:miękka
Celem monografii jest wskazanie znaczenia i roli ugrupowania regionalnego w operacjach logistycznych humanitarnego łańcucha dostaw w sytuacji występowania katastrof naturalnych. Efektem pracy jest opracowany referencyjny model transgranicznego humanitarnego łańcucha dostaw w sytuacji występowania katastrof naturalnych na poziomie ugrupowania regionalnego. Autor w części teoretycznej i koncepcyjnej książki nie dokonuje udoskonalenia dotychczasowego podejścia do prezentowanych zagadnień, lecz poszukuje nowej drogi wyjaśniania zjawisk. Przeprowadzone badania empiryczne po raz pierwszy tak szeroko i holistycznie ujmują operacje logistyczne w humanitarnym łańcuchu dostaw z perspektywy ugrupowania regionalnego. Monografia jest kierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, studentów, samorządowców, a także przedstawicieli organizacji publicznych i wszystkich zainteresowanych problematyką logistyki humanitarnej.

Profesjonalne zarządzanie szkoleniami w organizacjach

Katarzyna Piwowar-Sulej
Rok wydania: 2019
Liczba stron:192
Format:B5
Okładka:miękka
W czasach ciągłych zmian potrzebni są ludzie, którzy będą potrafili wykonywać zadania i szybko przystosowywać się do zmiennych warunków. Nabywanie kompetencji potrzebnych aktualnie i w przyszłości odbywa się w procesie rozwoju, którego podstawowym elementem jest szkolenie pracowników. Aby szkolenia przeniosły oczekiwane efekty, należy nimi odpowiednio zarządzać, spełniając takie tradycyjne funkcje zarządzania, jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Monografia nie tylko zawiera bogaty przegląd literatury, ale też prezentuje zebrane w procesie badań empirycznych wskazówki dla osób zarządzających szkoleniami (menedżerów i specjalistów HR) oraz realizatorów szkoleń (trenerów). Przedstawia także problemy i wyzwania, które mogą się stać podstawą prowadzenia dalszych badań w analizowanym obszarze.

Obecne zmiany na europejskim rynku pojazdów samochodowych do przewozu ładunków - analiza z perspektywy strony podażowej

J.Brach
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-771-5
Liczba stron:324
Format:B5
Okładka:miękka

Historia myśli ekonomicznej (zarys problematyki)

red. S. Czaja
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-766-1
Format:B5
Okładka:miękka
W podręczniku zawarto przegląd wybranych − najważniejszych − kierunków rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, szkół teoretycznych, sylwetek ich twórców i znaczenia ich dociekań teoretycznych dla dalszego rozwoju nauk ekonomicznych. Podręcznik skierowano do czytelników mających wiedzę ekonomiczną, ale niemających uporządkowanego oglądu dróg ewolucji dociekań ekonomicznych, zwłaszcza wywodzących się z kręgów cywilizacji śródziemnomorskiej (euro-amerykańskiej).

Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

red. M. Ligus
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-752-4
Format:B5
Okładka:miękka
Cel monografii to identyfikacja i analiza nośników wartości inwestycji w OZE w Polsce. Wymiernym efektem pracy jest próba stworzenia kompleksowego modelu zarządzania wartością inwestycji w OZE w wyszczególnionych obszarach. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim dla inwestorów: prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, oraz właścicieli towarowych gospodarstw rolnych, osób fizycznych planujących instalacje OZE, niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego. Monografia skierowana jest również do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz studentów kierunków ekonomicznych pragnących podjąć specjalizację w zakresie energetyki odnawialnej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem