Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Dostęp do naszych publikacji bez wychodzenia z domu

Drodzy czytelnicy, zyskajcie dostęp do naszych książek bez wychodzenia z domu. Są one dostępne jako e-booki w czytelni Ibuk, na platformie books-box.com. Teraz 20% taniej z kodem UEWROC20, w księgarni ebookpoint.

Informacja dla Autorów monografii naukowych o objętości 6 arkuszy finansowanych z budżetu Wydawnictwa

Autorów składających do Wydawnictwa monografie naukowe, zgodnie z zarządzeniem Rektora UEW nr 11/2019 finansowane w objętości 6 arkuszy z budżetu Wydawnictwa, prosimy o dostarczenie: Pisma przewodniego podpisanego przez kierownika katedry ...

Nagrodzone publikacje

W XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostały nagrodzone dwie nasze publikacje: w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę otrzymała książka Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta Strategiczna i organizacyjna...

Wyróżnienie dla naszej publikacji

Z dumą informujemy, że nasza publikacja – podręcznik „International Business in the Global World” pod red. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Małgorzaty Domiter i Anny H. Jankowiak – otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na...

Zapowiedzi

Atlas umieralności ludności Dolnego Śląska w XXI wieku

Ireneusz Kuropka, Joanna Krupowicz
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-820-0
Format:B5
Okładka:miękka
Książka jest kolejną pozycją autorów zawierającą wyniki badań procesów demograficznych na Dolnym Śląsku na początku XXI wieku. Zawiera wyniki analizy zmian i zróżnicowania umieralności w podregionach i powiatach Dolnego Śląska. W analizach uwzględniono najważniejsze grupy przyczyn zgonów. Zidentyfikowano te, z powodu których umieralność od lat się zmniejsza, oraz wskazano na zagrożenia związane z rosnącym natężeniem zgonów z powodu chorób dotychczas uważanych za mało istotne − chorób układu oddechowego i układu trawiennego. Wyniki badań dowodzą, że we wszystkich dolnośląskich powiatach w ostatnich latach nastąpiło zahamowanie wcześniejszych korzystnych zmian w umieralności. Rezultaty pracy autorów mogą być wykorzystane do budowy map zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej, a także stanowić materiał przydatny przy opracowywaniu strategii ochrony zdrowia mieszkańców przez władze powiatów. zastosowany sposób prowadzenia analiz i prezentacji wyników może być pomocny dla studentów i osób zajmujących się zawodowo badaniem procesów ludnościowych.

Zarządzanie makrologistyką w gospodarce globalnej

Agnieszka Skowrońska
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-827-9
Format:B5
Okładka:miękka
Zasadniczym celem monografii jest określenie uwarunkowań, uzasadnienie potrzeby i wskazanie konsekwencji profesjonalizacji zarządzania makrologistyką jako istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki globalnej. W monografii poszukuje się rozwiązań, które pozwoliłyby sprostać wymogom nowej rzeczywistości, związanym m.in. z rosnącą rolą logistyki w skali makroekonomicznej i z wyzwaniami podyktowanymi kryzysem epidemiczno-ekonomicznym, który zainicjował proces przemodelowywania struktury i konfiguracji globalnych łańcuchów i sieci logistycznych.

Praktyczna rachunkowość finansowa

A. Fuks, A. Konieczna, A. Mazur
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-829-3
Liczba stron:260
Format:B5
Okładka:miękka
Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręczników z zakresu rachunkowości finansowej we wszystkich jej kluczowych obszarach. Każde z omawianych zagadnień zostało opracowane w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Wymiar teoretyczny znajduje wyraz w przytoczonych przepisach wybranych regulacji prawnych, które następnie mają swoje zastosowanie praktyczne przy rozwiązywaniu zadań oraz podczas udzielania odpowiedzi na zawarte w opracowaniu pytania testowe. Publikacja jest kierowana do studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, słuchaczy studiów podyplomowych, wykładowców i osób prowadzących kursy z rachunkowości finansowej. Zbiór zadań będzie również pomocny osobom zajmującym się prowadzeniem działalności gospodarczej na wszystkich szczeblach – właścicielom, zarządom , księgowym i pracownikom jednostek gospodarczych.

Nurt normalizacyjny w zarządzaniu jakością

Piotr Rogala
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-804-0
Liczba stron:268
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia dotyczy nurtu normalizacyjnego w zarządzaniu jakością. Przez to pojęcie rozumie się zestaw powiązanych ze sobą, ale dających się wyodrębnić zagadnień opisanych w normach (np. definicji, metod, zasad, wytycznych). Celem opracowania jest konceptualizacja tego nurtu oraz ocena jego statusu w ramach zarządzania jakością. W rozważaniach uwzględniona została zarówno perspektywa holistyczna, gdyż rozważaniami objęte są trzy normy tworzące serię ISO 9000 (tj. ISO 9000, ISO 9001 oraz ISO 9004), jak i perspektywa retrospektywna, ponieważ uwzględniono w niej zarówno aktualne, jak i wszystkie wcześniejsze wersje norm tych standardów. Ocenę znaczenia, jakości opracowania oraz użyteczności nurtu normalizacyjnego w zarządzaniu jakością przeprowadzono na podstawie opinii wyrażonych przez 73 ekspertów pochodzących z 17 różnych państw.

Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

A. Dolińska, R. Jończy, P. Śleszyński
Rok wydania:2020
Liczba stron:200
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia zawiera analizę migracji odbywających się w województwie dolnośląskim – z Wrocławiem, będącym ośrodkiem metropolitalnym silnie przyciągającym ludność z regionu. Przedmiot analizy stanowiły skala, kierunki i struktura oraz determinanty i skutki migracji wewnętrznych. Szczególnie skupiono się na dominującej w tych migracjach młodzieży oraz skutkach tych migracji wywołanych w sferze rozwoju demograficznego i gospodarczo-społecznego województwa. Podstawowy kontekst badawczy stanowiły procesy depopulacji, uwarunkowania edukacyjne i rynku pracy oraz dysharmonia rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie centra – peryferie. Zawarte w monografii wnioski stanowią próbę zobrazowania zjawisk i prawidłowości obserwowalnych poza tym obszarem i wskazują w dużej mierze uniwersalne prawidłowości, które odnieść można do innych części Polski oraz innych państw o podobnej specyfice demograficzno-społecznej i sytuacji w sferze edukacji, a także analogicznych warunkach na rynku pracy.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020, vol. 64, nr 6

Rok wydania:2020
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020, vol. 64, nr 5

Rok wydania:2020
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne aspekty rozwoju turystyki w regionie

red. A. Rapacz
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-811-8
Liczba stron:136
Format:B5
Okładka:miękka
W książce przedstawiono rozważania, analizy oraz wnioski z badań na temat społeczno-ekonomicznych i przestrzennych aspektów rozwoju turystyki w regionie. Autorzy wskazują jednoznacznie na potrzebę podejmowania przez podmioty gospodarki turystycznej, a także władze samorządowe miejscowości i regionów odpowiedzialne za rozwój tych obszarów wielu działań nastawionych na tworzenie atrakcyjnych ofert, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w sferze zarządzania, komunikowanie się z potencjalnymi klientami oraz ograniczanie lub eliminowanie barier dla tego rozwoju. Publikacja adresowana jest do badaczy zjawisk związanych z turystyką, jak również – ze względu na walory dydaktyczne kilku rozdziałów – do studentów oraz innych osób rozpoczynających zgłębianie różnych aspektów rozwoju sektora turystycznego.

Cultural Aspects of International Business

red. P. Skulski
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-807-1
Format:B5
Okładka:miękka
The main objective of this textbook is to show cultural aspects and their influence of conducting business internationally. The authors aimed at providing information which can be useful in the process of making business decisions by taking into consideration the existing cultural diversification. This is why the theoretical discourse is accompanied by numerous examples, bringing to the book also a practical dimension. The book is addressed to a wide circle of readers – those interested in the phenomena occurring in the world economy and the dimensions of contemporary culture, as well as students of international business relations. It may also interest entrepreneurs, both those already present in international markets, and those who are at the planning stage of such future activities.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem