Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

Aktualności

Informacja dla Autorów monografii naukowych o objętości 6 arkuszy finansowanych z budżetu Wydawnictwa

Autorów składających do Wydawnictwa monografie naukowe, zgodnie z zarządzeniem Rektora UEW nr 11/2019 finansowane w objętości 6 arkuszy z budżetu Wydawnictwa, prosimy o dostarczenie: Pisma przewodniego podpisanego przez kierownika katedry ...

Nagrodzone publikacje

W XIII Konkursie na Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN zostały nagrodzone dwie nasze publikacje: w kategorii monografii wieloautorskich nagrodę otrzymała książka Grzegorza Bełza i Szymona Cyferta Strategiczna i organizacyjna...

Wyróżnienie dla naszej publikacji

Z dumą informujemy, że nasza publikacja – podręcznik „International Business in the Global World” pod red. Bogusławy Drelich-Skulskiej, Małgorzaty Domiter i Anny H. Jankowiak – otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na...

Zapowiedzi

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 8

Rok wydania:2019
ISSN:1899-3192
Liczba stron:274
Format:B5
Okładka:miękka

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Famulska T., Dziemianowicz R., Biernacki K., Rogowska-Rajda B.
Rok wydania:2019
ISBN:978-83-7695-783-8
Liczba stron:136
Format:B5
Okładka:miękka
Książka została poświęcona dochodom jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a autorzy skoncentrowali się zwłaszcza na źródłach podatkowych jako jednej z podstawowych kategorii sfery dochodów publicznych, w tym samorządowych. Zasadniczym problemem podjętym w pracy jest złożona kwestia wydajności fiskalnej tych źródeł (analizy odnoszą się do lat 2008-2017 i wykorzystują autorskie mierniki). Poza rozdziałem pierwszym, odnoszącym się do całości dochodów jednostek samorządu terytorialnego, rozdziały od drugiego do czwartego dotyczą kategorii cząstkowych: udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, tj. źródeł podatkowych o największym dla samorządów znaczeniu fiskalnym.

Wyzwania rozwojowe państw Unii Europejskiej w w zakresie instytucji i Przemysłu 4.0

red. G. Węgrzyn
Rok wydania:2019
ISBN:978-83-7695-784-5
Liczba stron:98
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia stanowi opracowanie przekrojowe i wielopłaszczyznowe, które wpisuje się w dyskusję na temat zmian zachodzących w państwach Unii Europejskiej. Zakres zagadnień obejmuje wyzwania rozwojowe stojące przed państwami Unii w zakresie roli instytucji w budowaniu i wzmacnianiu nowoczesnych gospodarek. Zaprezentowane teksty proponują rozwiązania problemów ekonomiczno-społecznych zdiagnozowanych w państwach Unii Europejskiej z wykorzystaniem już istniejącej wiedzy (opracowania przeglądowe), ale zawierają także rozwiązania nowe, oryginalne – uwzględniające wyspecjalizowaną wiedzę nabytą w trakcie studiów literaturowych lub praktyki zawodowej (opracowania przyczynkarskie).

Econometrics 2019, vol. 23, no. 4

Rok wydania:2019
ISSN:1507-3866
Liczba stron:138
Format:B5
Okładka:miękka

Konwergencja procesów demograficznych na Dolnym Śląsku w XXI wieku

J. Krupowicz, I. Kuropka
Rok wydania:2019
ISBN:978-83-7695-780-7
Format:B5
Okładka:miękka
Opracowanie zawiera rezultaty badania podobieństwa struktur i procesów demograficznych w powiatach dolnośląskich w XXI wieku. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem modeli konwergencji typu beta, sigma i gamma, narzędzi stosowanych przede wszystkim w badaniu podobieństwa procesów ekonomicznych. Uzyskane wyniki pokazały, że w wypadku wielu procesów ludnościowych powiaty się upodabniały, o czym świadczyło wyrównywanie poziomów zmiennych charakteryzujących te procesy. Ponadto częściej tempo tych zmian było większe na wsiach niż w miastach. Wyniki badania mogą być podstawą do stosowania podobnych rozwiązań w realizacji polityki ludnościowej i zdrowotnej. Publikacja jest adresowana do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osób zajmujących się planowaniem w instytucjach rządowych i samorządowych różnych szczebli, a także pracowników urzędów statystycznych.

Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przyczyny, mechanizmy i instrumenty wyrównywania

L. Patrzałek, M. Poniatowicz, B. Guziejewska, S. Kańduła
Rok wydania:2019
ISBN:978-83-7695-779-1
Liczba stron:198
Format:B5
Okładka:miękka
Zasadniczym problemem podjętym w monografii jest złożona kwestia nierówności fiskalnych w samorządzie terytorialnym. Prowadzone rozważania i analizy mają na celu zidentyfikowanie kluczowych założeń teoretycznych federalizmu, istotnych z punktu widzenia pionowego podziału dochodów publicznych i zmniejszania nierówności fiskalnych w samorządzie terytorialnym, i ustalenie, w jakim stopniu zastosowane w Polsce mechanizmy i instrumenty wyrównywania fiskalnego uwzględniają zróżnicowania dochodowe i potrzeby wydatkowe gmin/powiatów/województw.

Elastyczność strategii i struktury organizacyjnej w warunkach współpracy sieciowej

M.J. Lichtarski, K. Piórkowska, K. Ćwik, A. Oleszkiewicz
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-778-43
Format:B5
Okładka:miękka
Książka identyfikuje związki pomiędzy uczestnictwem przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych a elastycznością strategii i struktury organizacyjnej tych przedsiębiorstw. Zaprezentowano w niej wyniki studiów literaturowych oraz badań empirycznych – zarówno ilościowych, jak i pogłębionych badań jakościowych. Niewątpliwie publikację na tle innych wyróżnia to, że zwraca uwagę na negatywne aspekty współpracy sieciowej (zazwyczaj autorzy koncentrują się na korzyściach wynikających ze współpracy sieciowej, przedstawiając szeroko rozumiane sieci międzyorganizacyjne przede wszystkim w kategoriach pozytywnych). Monografia jest adresowana do pracowników naukowo-dydaktycznych i wszystkich zainteresowanych korzyściami i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych.

Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości. Model koncepcyjny majątku niewidzialnego

Melania Bąk
Rok wydania:2020
ISBN:978-83-7695-774-6
Liczba stron:536
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia dotyczy majątku niewidzialnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako aktywa niewidzialne i ich kapitał intelektualny, z perspektywy rachunkowości. Wykluczenie majątku niewidzialnego z rachunkowości stało się inspiracją do zgłębienia jego problematyki w świetle możliwości i niedoskonałości współczesnej rachunkowości, uwzględniając zastosowanie rachunkowości trójwymiarowej Y. Ijiriego. Zasadniczym elementem pracy jest autorski model koncepcyjny majątku niewidzialnego, który obejmuje identyfikację, pomiar, prezentację i ujawnianie składników majątku niewidzialnego. Dywagacje o majątku niewidzialnym są prowadzone na gruncie teorii, praktyki i polityki rachunkowości.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 7

Rok wydania: 2019
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

red. M. Ligus
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-752-4
Format:B5
Okładka:miękka
Cel monografii to identyfikacja i analiza nośników wartości inwestycji w OZE w Polsce. Wymiernym efektem pracy jest próba stworzenia kompleksowego modelu zarządzania wartością inwestycji w OZE w wyszczególnionych obszarach. Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim dla inwestorów: prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, oraz właścicieli towarowych gospodarstw rolnych, osób fizycznych planujących instalacje OZE, niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego. Monografia skierowana jest również do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz studentów kierunków ekonomicznych pragnących podjąć specjalizację w zakresie energetyki odnawialnej.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem