Procedury i zasady recenzowania

 1. Publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu monografie naukowe, podręczniki, skrypty, zeszyty w serii Debiuty Studenckie i czasopisma naukowe przechodzą proces recenzowania zgodnie z przyjętymi w Wydawnictwie procedurami recenzyjnymi, opartymi na regulacjach i zaleceniach ogólnych oraz zarządzeniach i zaleceniach wewnętrznych. Proces recenzowania jest udokumentowany, a wszystkie dokumenty są archiwizowane.
 2. Recenzentami publikacji naukowych są specjaliści z danej dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych z danej dziedziny nauki, posiadający stopień naukowy i niebędący pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Recenzentami zeszytów w serii Debiuty Studenckie mogą być pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Redaktor naczelny Wydawnictwa powołuje recenzentów monografii naukowych, podręczników, skryptów, zeszytów w serii Debiuty Studenckie, kierując się listą proponowanych recenzentów, zawartą w piśmie kierowanym do Wydawnictwa przez kierownika katedry. W przypadku monografii stanowiących podstawę ubiegania się o tytuł naukowy pismo kieruje do Wydawnictwa sam zainteresowany. W odniesieniu do niżej wymienionych publikacji lista proponowanych recenzentów zawiera:
   • monografie jubileuszowe – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
   • monografie stanowiące podstawę ubiegania się o tytuł naukowy – nazwiska 5 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,
   • monografie wykazywane jako główne osiągnięcie w postępowaniu awansowym – nazwiska 5 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,
   • monografie naukowe – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
   • podręczniki – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów,
   • skrypty – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się jednego recenzenta,
   • Debiuty Studenckie – nazwiska 4 osób, spośród których wybiera się 2 recenzentów.

 4. Recenzja jest wykonywana w trybie double-blind, a z kandydatami na recenzentów komunikuje się wyłącznie kierownictwo Wydawnictwa.
 5. Wybór recenzentów artykułów publikowanych w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo należy do kompetencji komitetu redakcyjnego danego czasopisma. Recenzenta proponuje członek komitetu redakcyjnego, a zatwierdza redaktor naczelny.
 6. Między autorem publikacji a recenzentem nie występuje konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej i bezpośrednią współpracę naukową.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się  jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu pracy do publikacji lub o jej odrzuceniu. Recenzja powinna być rzetelna i obiektywna, a końcowa ocena uzasadniona. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).
 8. Redaktor naczelny po zapoznaniu się z treścią recenzją przekazuje ją autorowi. Autor jest zobowiązany do poprawienia pracy zgodnie z uwagami recenzenta oraz do pisemnego ustosunkowania się do treści recenzji.
 9. Wydawnictwo przekazuje recenzentowi odpowiedź autora na treść recenzji.
 10. W sytuacji, gdy praca nie uzyskała rekomendacji do druku, po wprowadzeniu przez autora zmian zaproponowanych przez recenzenta, zostaje ponownie skierowana do recenzenta. Po zapoznaniu się ze zmienioną wersją pracy recenzent podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu jej do druku lub o jej odrzuceniu.
 11. Do kompetencji redaktora naczelnego Wydawnictwa należy zatwierdzenie pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego.
 12. Redaktor naczelny komitetu redakcyjnego danego czasopisma podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia artykułu, jego odrzucenia lub skierowania do trzeciej recenzji, a stosowne wyjaśnienia przedkłada redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa.
 13. Proces recenzowania  jest poufny zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Dostęp do recenzji mają jedynie osoby obsługujące proces recenzowania oraz podejmujące decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu pracy do wydania.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem