Zapowiedzi

Informatyka w biznesie

Helena Dudycz (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-80-0
Liczba stron:120
Format:B5
Okładka:miękka
W zeszycie zerbano osiem artykułów studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, które dotyczą różnorodnych obszarów związanych z zastosowaniem w biznesie metod, technologii i rozwiązań z szeroko rozumianej informatyki. Opracowania charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i aktualnością opisywanych zagadnień. Zawierają dobrze metodycznie opisane badania empiryczne. W prezentowanych artykułach poruszono takie teamty, jak m.in.: możliwości i zagrożenia wynikające z użycia ChatGPT w zarządzaniu wiedzą, porównanie działania sieci neuronowych w Pythonie oraz C#, obszary zastosowania technologii i technik do rekonstrukcji obrazów, wdrożenie systemu ERP jako decyzja o znaczeniu strategicznym w przedsiębiorstwie z sektora MŚP w Polsce.

Equity Crowdfunding jako źródło finansowania

Marek Pauka, Artur A.Trzebiński, Kamil Gemra, Piotr Majewski, Magdalena Swacha-Lech
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-76-3
Format:B5
Okładka:miękka
W monografii opisano rolę i znaczenie crowdfundingu udziałowego w finansowaniu przedsiębiorstw. Autorzy zwrócili uwagę nie tylko na finansowy wymiar tego sposobu finansowania, ale również na aspekty niefinansowe. w publikacji omówiono m.in. takie zagdnienia, jak: crowdfunding udziałowy jako przedmiot badań naukowych, regulacje prawne – stan obecny i perspektywy zmian, charakterystyka rynku equity crowdfundingu w Polsce, equity crowdfunding – pozytywne efekty pozafinansowe dla start-upów, czynniki sukcesu crowdfundingu udziałowego.

Ocena zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Metody i kryteria

Ewa Gubernat
Rok wydania:2023
ISSN:978-83-67400-55-8
Liczba stron:340
Format:B5
Okładka:twarda
Autorka monografii wyraża przekonanie, że możliwość zastosowania rachunku przepływów pieniężnych pozwoli dokonać wielokryterialnej oceny stanu finansów samorządowych, a także będzie stanowić podstawę do racjonalnego zarządzania środkami pieniężnymi przy jednoczesnej koncentracji na osiąganiu założonych celów jednostki. Uwzględniając luki badawcze dotyczące tej tematyki, sformułowano problem badawczy, którym jest złożona analiza zdolności płatniczej jednostki samorządu terytorialnego oraz ryzyka finansowego z nią związanego, wymagająca zastosowania odpowiednich metod jej pomiaru i kryteriów oceny. Cele monografii stanowiły opracowanie autorskiej koncepcji rachunku przepływów pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego jako sposobu pomiaru zdolności płatniczej oraz jej weryfikacja w praktyce na przykładzie szesnastu miast na prawach powiatu.

Argumenta Oeconomica 2023, nr 2(51)

Krzysztof Jajuga (red.)
Rok wydania:2023
ISSN:1233-5835
Format:B5
Okładka:miękka

Inscenizacje biznesowe. Modelowanie transferu informacji i wiedzy

Kazimierz Perechuda (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-72-5
Liczba stron:104
Format:A5
Okładka:miękka
Książka zawiera inscenizacje biznesowe przedstawiające różne sytuacje biznesowe pojawiające się podczas prowadzenia działalności zarządczej, kierowniczej i organizatorskiej. Przede wszystkim skoncentrowano się na identyfikacji problemów klientów i sprzedawców, detekcji przyczyn problemów, a także odkrywaniu i definiowaniu wiedzy niejawnej zorientowanej na rozwiązywanie zaistniałych trudności i konfliktów. Każda inscenizacja, będąca odrębnym rozdziałem książki, stanowi specyficzne narzędzie komunikowania zorientowanego na opierające się na konwertowaniu wiedzy niejawnej w jawną coachowanie biorących w niej udział aktorów organizacyjnych (biznesmenów, menedżerów, handlowców, sprzedawców, klientów i konsumentów), umożliwiające rozwiązywanie doraźnych i długofalowych problemów firmy, zespołów oraz klientów.

Społeczeństwo, gospodarka i przestrzeń w globalnych uwarunkowaniach

Alicja Zakrzewska-Półtorak (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-84-8
Liczba stron:108
Format:B5
Okładka:miękka
Publikacja zawiera osiem prac przygotowanych przez studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowania obejmują badania prowadzone w różnych skalach: od lokalnej do międzynarodowej. Wspólny mianownik prezentowanych artykułów stanowią oddziaływanie uwarunkowań globalnych na funkcjonowanie i zagospodarowanie miast, warunki życia społeczności miejskich oraz kierunki zmian w sektorze mieszkaniowym. Oddziaływanie to dotyczy w szczególności zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, jakości życia oraz edukacji w formule 4.0. Są to tematy niezwykle ważne i aktualne z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych społeczności i gospodarek narażonych na wiele zagrożeń o charakterze i oddziaływaniu globalnym, skutkujących zmianami w skali lokalnej.

Informatyka w zarządzaniu

Helena Dudycz, Marcin Hernes, Maciej Pondel, Artur Rot (red.)
Rok wydania:2023
ISBN:978-83-67400-50-3
Liczba stron:266
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia zawiera rezultaty wybranych prac badawczych zaprezentowanych podczas konferencji „Informatyka w zarządzaniu", która odbyła się 1-2 grudnia 2022 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Książka zawiera czternaście artykułów, w których przedstawiono wyniki badań dotyczących m.in. takich zagadnień, jak: metody neuronauki poznawczej w badaniu doświadczenia użytkowników, rola i ocena wykorzystania usług chmurowych w wirtualizacji procesów kształcenia uczelni wyższych, behawioralne aspekty zarządzania niepewnością projektów e-Zdrowie, transformacja cyfrowa i implikacje dla strategii oraz zmiany organizacyjnej, ICT w planowaniu i realizacji podróży – systematyka narzędzi i przegląd funkcjonalności, model systemu Business Intelligence do analizy danych i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem