Zapowiedzi

Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych

Joanna Dyczkowska
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-751-7
Format:B5
Okładka:miękka
Monografia porusza ważne i aktualne zagadnienie ujawnień niefinansowych w obszarze działalności badawczo-rozwojowej spółek biofarmaceutycznych. Temat ten mieści się w szerokim nurcie badań nad sprawozdawczością biznesową i jest istotny z punktu widzenia podmiotów sporządzających raporty oraz użytkowników tych raportów, czyli szeroko pojmowanych grup interesariuszy. Badania empiryczne przeprowadzone w tej pracy przyczyniły się m.in. do rozpoznania zakresów tematycznych ujawnień niefinansowych w obszarze działalności badawczo-rozwojowej europejskich spółek biofarmaceutycznych oraz do zidentyfikowania czynników istotnie wpływających na poziom tych ujawnień.

Rozwój pracowników w organizacjach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Katarzyna Tracz-Krupa
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-747-0
Liczba stron:372
Format:B5
Okładka:miękka
Rozwój zawodowy pracowników jest obecnie przedmiotem ogromnego zainteresowania, systemowego podejścia oraz znacznych nakładów finansowych w organizacjach, które chcą zapewnić sobie trwałe i znaczące miejsce w różnych sektorach gospodarki rynkowej, a możliwość pozyskania funduszy unijnych na inwestycje w kapitał ludzki sprawiła, że problematyka rozwoju kapitału ludzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zyskała szczególną aktualność i wagę w wymiarze indywidualnym, organizacyjnym oraz społecznym. Monografia stanowi pogłębioną analizę tego zagadnienia. Celem głównym publikacji jest podkreślenie organizacyjnej i indywidualnej percepcji rozwoju w organizacji  jego podstawą są finansowe możliwości stwarzane przez programy Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz opracowanie autorskiego modelu rozwoju pracowników finansowanego ze środków unijnych.

Wpływ podatków i opłat na ceny emisji dwutlenku węgla z energetycznego wykorzystania paliw i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Michał Ptak
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-746-3
Liczba stron:240
Format:B5
Okładka:miękka
Główne cele publikacji to określenie wysokości cen płaconych – w postaci określonych podatków i opłat – za emisję dwutlenku węgla przez konsumentów różnych paliw w Polsce oraz zidentyfikowanie przyczyn i możliwych skutków ewentualnych różnic w tych cenach. W badaniach uwzględniono opłatę za korzystanie ze środowiska, podatek akcyzowy od wyrobów energetycznych, opłatę paliwową, podatek od towarów i usług oraz opłatę emisyjną. Szczególnie dużo uwagi poświęcono stawkom, ulgom i zwolnieniom, a więc tym elementom konstrukcji podatków i opłat, które mają największe znaczenie podczas osiągania celów pozafiskalnych. Ponadto zaprezentowano konstrukcję ewentualnego podatku węglowego w Polsce.

PN 539 Współczesne problemy ekonomiczne. Europa wielu prędkości

red. E. Pancer-Cybulska, B. Baran, I. Augustyński
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:176
Format:B5
Okładka:miękka

Odpowiedniość polskich funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego. Koncepcja oceny

Iwona Dittmann
ISBN:978-83-7695-745-6
Format:B5
Okładka:miękka
Książka jest pierwszym wieloaspektowym opracowaniem dotyczącym oceny odpowiedniości funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) dla inwestora indywidualnego. Jej kluczowym elementem jest autorska koncepcja tej oceny. W części empirycznej zawarto wyniki badań dotyczących odpowiedniości FIO dla inwestora indywidualnego. Analizę przeprowadzono dla pięciu grup funduszy (akcyjnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, dłużnych uniwersalnych oraz dłużnych polskich papierów skarbowych) i inwestorów o różnych profilach ryzyka i różnych horyzontach inwestycyjnych. Dzięki zastosowaniu w badaniach nadwyżkowej stopy zwrotu są one szczególnie cenne dla osób rozważających inwestowanie w fundusze jako alternatywę bezpiecznego oszczędzania na lokacie bankowej i oczekujących premii za ryzyko.

PN 537 Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

red. J. Borowiec, Ł. Olipra
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:138
Format:B5
Okładka:miękka

Wielowymiarowa analiza rentowności aktywów spółek przejmujących w Polsce

Piotr Luty
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-741-8
Format:B5
Okładka:miękka
Celem głównym publikacji jest analiza kształtowania rentowności polskich spółek przejmujących w okresach poprzedzających połączenie jednostek gospodarczych. Badania prowadzone przez autora są pierwszymi w Polsce tak obszernymi analizami sytuacji finansowej spółek przejmujących w okresie do pięciu lat przed połączeniem. Są one także unikatowe na arenie międzynarodowej. Książka skierowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego, osób podejmujących decyzję o połączeniu spółek, jak również do oceniających zachowania jednostek gospodarczych (biegłych rewidentów, biegłych sądowych).

Bankowość ekologiczna w społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki

Justyna Zabawa
Rok wydania: 2019
ISBN:978-83-7695-742-5
Liczba stron:202
Format:B5
Okładka:twarda
W pracy uwaga została skupiona na obszarze związanym z poszanowaniem zasobów przyrody przez współczesne banki oraz na powiązaniu ich działań z osiąganymi wynikami finansowymi. W bankach działania prośrodowiskowe powinny się wyrażać przede wszystkim uznaniem ryzyka ekologicznego oraz oferowaniem dedykowanych produktów i usług, czyli finasowaniem projektów w tym zakresie. W opracowaniu uporządkowano podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z bankowością ekologiczną, dokonano przeglądu standardów raportowania informacji środowiskowych umożliwiających przeprowadzenie oceny badanej aktywności sektora bankowego. Przedstawiono założenia propozycji procedury umożliwiającej pomiar zaangażowania banku w działania prośrodowiskowe oraz wyniki badań odnoszących się do stosowanych przez banki standardów raportowania informacji niefinansowych.

Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-740-1
Liczba stron:246
Format:B5
Okładka:miękka
Zakończenie aktywności zawodowej i rozpoczęcie konsumpcji zgromadzonego kapitału z bazowej części systemu emerytalnego niejednokrotnie powoduje spadek poziomu życia w gospodarstwach domowych osób starszych. Dodatkowym źródłem dochodu dla tych gospodarstw może być usługa equity release, pozwalająca na przekształcenie niepłynnego kapitału zakumulowanego w nieruchomości w płynne środki finansowe. Niniejsza książka stanowi kompleksowe, wielopłaszczyznowe ujęcie equity release, wskazując jednocześnie rolę, jaką może odgrywać ta usługa w uzupełnianiu dochodów gospodarstw domowych seniorów. Autorka zaproponowała własną formułę wypłaty świadczeń, dostosowaną do zmieniających się wraz z wiekiem i stanem zdrowia potrzeb gospodarstw domowych osób starszych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem