Zapowiedzi

Financial Sciences 2018, vol. 23, no. 3

Rok wydania:2018
ISSN:2080-5993
Liczba stron:122
Format:B5
Okładka:miękka

Tożsamość ekosystemu biznesu. Monografie i Opracowania 278

Sylwia Stańczyk
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-724-1
Liczba stron:252
Format:B5
Okładka:twarda
Pomimo dużego wkładu badaczy nauk o zarządzaniu w zrozumienie istoty i natury sieci międzyorganizacyjnych wciąż dostrzega się niedostatek teoretycznych i empirycznych opracowań, które pozwoliłyby na zrozumienie sieci, zwłaszcza w kontekście ich ewolucji. Luka ta powoduje poszukiwanie inspiracji w biologicznych ekosystemach, ekologii i teorii ewolucji, mogących dostarczać nowych perspektyw dla dyskusji prowadzonych w środowisku naukowym. W tym ujęciu koncepcja ekosystemu biznesu staje się fundamentem rozumienia mechanizmów ewolucji sieci w naukach o zarządzaniu, można jednak zauważyć, że brakuje jej ontologiczno-epistemologicznego dookreślenia, co rodzi metodyczne problemy badawcze. W monografii przyjęto założenie, że tożsamość ekosystemu biznesu jest kluczowa dla jego przeżycia i podjęto próbę konceptualizacji konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu. Wobec złożoności badanego konstruktu podstawowy problem badawczy sprowadzał się do wskazania użyteczności konstruktu tożsamości ekosystemu biznesu w kontekście badań nad dynamiką, przeżyciem i granicami ekosystemu biznesu. W podsumowaniu zaprezentowano najważniejsze ustalenia badawcze, implikacje dla praktyki gospodarczej oraz ograniczenia i kierunki przyszłych badań. Prawdziwe wyzwanie dla rozwoju prezentowanej koncepcji dostrzega się w makropoziomie analizy – sieci ekosystemów biznesu.

PN 501 Konsument w zmieniajacym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem

red. W. Patrzałek, J. Wardzała
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-707-4
ISSN:1899-3192
Liczba stron:214
Format:B5
Okładka:miękka

Biblioteka Regionalisty 2017, nr 17

Rok wydania:2017
ISSN:2081-4461
Liczba stron:118
Format:B5
Okładka:miękka

Rachunkowość w zarządzaniu

red. Z. Luty, M. Krasiński
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-714-2
Liczba stron:104
Format:B5
Okładka:miękka

Zarządzanie w rachunkowości

red. G. Krzos, E. Janiak
Rok wydania:2017
ISBN:978-83-7695-715-9
Liczba stron:122
Format:B5
Okładka:miękka

PN 511 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-ekonomiczne

red. M. Stor, T. Listwan
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 512 Sukces w zarządzaniu kadrami. Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Problemy zarządczo-psychologiczne

red. M. Stor, J. Świderska-Stompór
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Format:B5
Okładka:miękka

PN 509 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński
ISSN:1899-3192
Liczba stron:520
Format:B5
Okładka:miękka

PN 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes

red. Ł. Jurek, S. Kamiński, J. Szczepaniak-Sienniak
Rok wydania:2018
ISSN:1899-3192
Liczba stron:216
Format:B5
Okładka:miękka

Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów zarządzania i ekonomii

Dorota Molek-Winiarska
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-721-0
Format:B5
Okładka:miękka
Książka jest poświęcona podstawowym zagadnieniom psychologii. W każdej z pięciu części czytelnik znajdzie najważniejsze kwestie z prawie wszystkich obszarów tej nauki – od teorii osobowości przez psychologię poznawczą, emocje, motywację aż po tematykę psychologii społecznej czy klinicznej. Dzięki lekturze niniejszej publikacji osoby interesujące się zarządzaniem i ekonomią będą mogły zgłębić badania dotyczące motywowania, zarządzania kapitałem ludzkim oraz ekonomii behawioralnej, które poszerzają perspektywę prowadzenia działalności biznesowej i kierowania ludźmi. Celem książki jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii, aby móc ją wykorzystać zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w życiu prywatnym. Niniejsza pozycja stanowi również kompendium wiedzy dla studentów zarządzania i ekonomii wybierających kurs humanistyczny z psychologii.

Uzdrowiska w zrównoważonym rozwoju regionu dolnośląskiego

S. Czaja, J. Tutaj, A. Becla, N. Andreeva
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-712-8
Liczba stron:192
Format:B5
Okładka:miękka
Książka poświęcona jest problematyce funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk dolnośląskich w kontekście włączenia ich w regionalną strategię zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w niej ekonomiczno-społeczne, przyrodniczo-środowiskowe oraz prawno-instytucjonalne uwarunkowania istnienia i działania jedenastu uzdrowisk Dolnego Śląska, a także ich miejsce w rozwoju turystyki zdrowotnej. Praca jest kierowana do studentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem dolnośląskich uzdrowisk i ich przyszłością.

Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona informacji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego

Agnieszka Becla
Rok wydania:2018
ISBN:978-83-7695-711-1
Liczba stron:292
Format:B5
Okładka:miękka
Książka składa się z czterech części, w których omówiono pozyskiwanie informacji, jej wykorzystanie oraz ochronę. W monografii przedstawiono również miejsce sektora informacyjnego w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Całość rozważań usytuowano w kontekście procesów gospodarowania informacją. Praca ma charakter prolegomeny, może więc służyć wszystkim czytelnikom chcącym pozyskać istotne informacje, a także studentom rozpoczynającym studia nad rolą informacji w procesach gospodarowania w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.

Wartościowanie efektów środowiskowych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii - zastosowanie w wybranych metodach oceny efektywności

Magdalena Ligus
Rok wydania:2018
Format:B5
Okładka:miękka
Głównym celem autorki było przeprowadzenie w warunkach polskich wyceny środowiskowych efektów zewnętrznych związanych ze zmniejszaniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Zbadano także stałość preferencji w czasie oraz poprawność wycen, opracowano wskaźnik jednostkowy korzyści ekologicznych inwestycji w niskoemisyjne źródła energii w ramach oceny opłacalności tych inwestycji opartej na analizie kosztów i korzyści (cost-benefit analysis). W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. teoretyczne podstawy analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analizy wielokryterialnej, a także specyfikę inwestycji w niskoemisyjne źródła energii, dokonano przeglądu metod wyceny kosztów i korzyści środowiskowych projektu, przedstawiono opis i analizę badań empirycznych wyceny korzyści z poprawy jakości powietrza przeprowadzonych metodami wyceny warunkowej oraz cen hedonicznych. W załącznikach zaprezentowano oryginalne kwestionariusze ankiety zastosowane do przeprowadzenia badań.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem