Monografie

45 lat Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1969-2014, red. E. Sobczak, Wrocław 2014.

50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej,
red. Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak, Wrocław 2014.

Agrobiznes w teorii i w praktyce. Księga jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisławowi Urbanowi,
red. Anna Olszańska, Wrocław 2014.

Analityka gospodarcza. Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
, red. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Wrocław 2015.

Barabasz Adela, Bełz Grzegorz, Psychodynamiczna perspektywa zarządzania rozwojem przedsiębiorstw, Wrocław 2017.

Bąk-Grabowska Dominika, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Monografie i Opracowania nr 263, Wrocław 2016.

Becla Agnieszka, Kształtowanie się kosztów pozyskania informacji ze źródeł zewnętrznych w świetle dorobku ekonomii dobrobytu (w warunkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy), Monografie i Opracowania nr 289, Wrocław 2019.

Bednarek P., Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, Wrocław 2015.

Bełz Grzegorz, Cyfert Szymon, Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw, Wrocław 2017.

Biblioteka na miarę - przestrzeń, zasoby, usługi, red. Małgorzata Świrad, Barbara Żmigrodzka, Wrocław 2016.

Brach Jarosław, Dostawy ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP - wybrane zagadnienia ekonomiczne i techniczne, Wrocław 2015.

Brach J., Nowoczesna europejska ciężarówka wojskowa w przyszłości - implikacje dla Polski, Wrocław 2017.

Brol Marcin, Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Monografie i Opracowania nr 257, Wrocław 2015.

Chmielowiec-Lewczuk M., Modelowanie strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń a współczesne uwarunkowania rynku, Monografie i Opracowania nr 280, Wrocław 2018.

Chojnacka-Komorowska Anna, Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne. Monografie i Opracowania 270, Wrocław 2017.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, ulica Komandorska 118/120. Historia pewnego miejsca, Wrocław 2012.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, 118/120 Komandorska StreetThe History of a Certain Place, Wrocław 2014.

Chumiński Jędrzej, Robotnicy polscy 1945-1956. Stary i nowy ośrodek przemysłowyna przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015.

Controlling and Knowledge.Shaping an Information Environment in Contemporary Business Organizations, ed. Joanna Dyczkowska, Paweł Kużdowicz, Wrocław 2014.

Czarnecki Leszek, Model DNA firmy, Monografie i Opracowania nr 252, Wrocław 2015.

Czarnecki Leszek, Lider alfa, Wrocław 2018.

Czekała M., Dziwok E., Kośny M., Wójciaczyk W., Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Pewność i ryzyko, Wrocław 2016.

Czetwertyński Sławomir, Morfologia nieautoryzowanego kopiowania, Monografie i Opracowania nr 296, Wrocław 2019.

Czetwertyński Sławomir, Paradoks cenowy produktów wirtualnych, Wrocław 2017.

Dittmann Iwona, Odpowiedniość polskich funduszy inwestycyjnych otwartych dla inwestora indywidualnego. Koncepcja ocenyMonografie i Opracowania 287, Wrocław 2019.

Dyczkowska Joanna, Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych, Monografie i Opracowania nr 297, Wrocław 2019.

Ekonomia - finanse - bankowość. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Ewie Bogackiej-Kisiel, red. Jacek Karwowski, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wrocław 2016.

Ekonomia, Seria: Debiuty Studenckie, red. Bożena Borkowska, Wrocław 2015.

Financial Systems Stability in Ukraine and Poland, ed. Grażyna Woźniewska, Wrocław 2014.

Frątczak E., Panek T., Słaby T., Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, Wrocław 2017.

Głuszczuk D., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, Seria: Monografie i Opracowania nr 262, Wrocław 2015.

Hadro Dominika, Pauka Marek, Reakcje cenowe w debiucie na NewConnect. Znaczenie asymetrii informacji, Monografie i Opracowania 283, Wrocław 2018.

Human Resources Management in Corporate Groups, red. Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda, Wrocław 2015.

Jagoda Agnieszka, Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, Monografie i Opracowania nr 265, Wrocław 2017.

Jajuga Krztsztof, Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Wrocław 2015.

Jurek Ł., Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce, Wrocław 2016.

Kawka Tomasz, Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania, funkcje, konfiguracja, seria: Monografie i Opracowania nr 250, Wrocław 2014.

Kiba-Janiak Maja, Logistyka w strategiach miast, Monografie i Opracowania 282, Wrocław 2018.

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wrocław 2014.

Kociemska Hanna, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Monografie i Opracowania 271, Wrocław 2017.

Kotapski Roman, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość, Wrocław 2017.

Kowal Witold, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wrocław 2015.

Kowal Witold, Synthetic Organizational Evaluation. Emotional, Behavioural and Financial Effects of Marketing Activities in Effectiveness and Efficiency Evaluation, Wrocław 2015.

Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja, Equity release w finansach gospodarstw domowych osób starszych, Monografie i Opracowania 285, Wrocław 2018.

Kowalska Anna, Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania, Monografie i Opracowania nr 274, Wrocław 2018.

Krasiński Marek, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wrocław 2014.

Krasnodębski Ryszard, Logika języka nauki i jego pogranicze. Język matematyki a język fizyki, Wrocław 2016.

Kurek Robert, Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, Monografie i Opracowania nr 258, Wrocław 2015.

Kuźmiński Łukasz, Modele probabilistycznego pomiaru i oceny ryzyka powodziowego na przykładzie dorzecza środkowej OdryMonografie i Opracowania 281, Wrocław 2018.

Kwiecień Ilona, Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Monografie i Opracowania nr 253, Wrocław 2015.

Luty Piotr, Wielowymiarowa analiza rentowności aktywów spółek przejmujących w Polsce, Monografie i Opracowania 286, Wrocław 2018.

Marciszewska Anna, Dojrzałość projektowa organizacji non-profit, Monografie i Opracowania nr 295, Wrocław 2019.

Michalska-Dudek Izabela, Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Monografie i Opracowania nr 264, Wrocław 2017.

Morawski M., Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody, Wrocław 2017.

Nowosielski K., Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty, Monografie i Opracowania 279, Wrocław 2018.

Organic Food Market in Poland, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2016.

Pancer-Cybulska Ewa, Olipra Łukasz, Cybulski Leszek, Surówka Agata, Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland, Wrocław 2014.

Piórkowska Katarzyna, Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym. Monografie i Opracowania 272, Wrocław 2017.

Piwoni-Krzeszowska Estera, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Monografie i Opracowania nr 249, Wrocław 2014.

Piwowar A., Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej - korzyści, koszty oraz preferencje, Monografie i Opracowania nr 273, Wrocław 2018.

Płachciak Adam, Rozwój zrównoważony w polityce brytyjskiej Nowej Partii Pracy. Monografie i Opracowania nr 254, Wrocław 2015.

Płachciak Adam, Rogala Piotr (red.), Od statystyki do jakości życia. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Borysowi, Wrocław 2018.

Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej, red. Alicja M. Graczyk, Wrocław 2016.

Prędkiewicz Katarzyna, Finansowanie innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii ograniczeń finansowych, Monografie i Opracowania 284, Wrocław 2018.

Ptak Michał, Wpływ podatków i opłat na ceny emisji dwutlenku węgla z energetycznego wykorzystania paliw i przeciwdziałanie zmianom klimatu, Monografie i Opracowania nr 293, Wrocław 2019.

Pukas Aneta, Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa - ujęcie dynamiczne, Monografie i Opracowania nr 299, Wrocław 2019.

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, red. E. Nowak, Wrocław 2017.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Anna Kasperowicz, Wrocław 2016.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Wrocław 2015.

Rojek-Nowosielska Magdalena, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model - diagnoza - ocena. Monografie i Opracowania 269, Wrocław 2017.

Scheuer Bartosz, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej. Monografie i Opracowania nr 255, Wrocław 2015.

Sikacz Hanna, Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka, Monografie i Opracowania nr 288, Wrocław 2019.

Smolbik-Jęczmień Alicja, Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości, Monografie i Opracowania 268, Wrocław 2017.

Smoluk Antoni, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wrocław 2016.

Sobocińska M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Monografie i Opracowania nr 259, Wrocław 2015.

Społeczeństwo i zmiana. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza, red. O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba, Wrocław 2016.

Sus Aleksandra, Logika harmonizacji okazji i strategicznych opcji realnych, Monografie i Opracowania nr 290, Wrocław 2019.

Sztando Andrzej, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Monografie i Opracowania nr 266, Wrocław 2017.

Szumowski Witold, System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji good governance, Monografie i Opracowania nr 298, Wrocław 2019.

Szymański P., Standardy wyceny jako sposób poprawy jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa, seria: Monografie i Opracowania nr 260, Wrocław 2015.

Ubezpieczenia we współczesnym świecie - problemy i tendencje. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof. Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń, red. Ilona Kwiecień, Wrocław 2017.

Tarczyński Grzegorz, Optymalizacja procesów magazynowych - wybrane modele i metody, Monografie i Opracowania nr 292, Wrocław 2019.

Tracz-Krupa Katarzyna, Rozwój pracowników w organizacjach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Monografie i Opracowania nr 294, Wrocław 2019.

Walesiak Marek, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wrocław 2016.

Waniowski Paweł, Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 248, Wrocław 2014.

Wawrzynek ŁukaszWykorzystanie zarządczej analizy sieci społecznych w doskonaleniu procesów biznesowychMonografie i Opracowania nr 300, Wrocław 2019.

Wątroba Wiesław,Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu, Wrocław 2017.

Węgrzyn Grażyna, Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania nr 256, Wrocław 2015.

Wierzbiński Marcin, Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania 267, Wrocław 2017.

Wiszniowski Edward, Rachunkowość w kontrolnej procedurze nielegalnego obrotu pieniężnego, Monografie i Opracowania nr 261, Wrocław 2015.

Zabawa Justyna, Bankowość ekologiczna w społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki, Monografie i Opracowania nr 291, Wrocław 2019.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem