Monografie

45 lat Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1969-2014,  red. E. Sobczak, Wrocław 2014.

50  lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej,
red. Krzysztof Jajuga, Józef Pociecha, Marek Walesiak, Wrocław 2014.

Agrobiznes w teorii i w praktyce. Księga jubileuszowa poświęcona prof. dr hab. inż. dr h.c. Stanisławowi Urbanowi,
red. Anna Olszańska, Wrocław 2014.

Analityka gospodarcza. Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
, red. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska, Wrocław 2015.

Barabasz Adela, Bełz Grzegorz,  Psychodynamiczna perspektywa zarządzania rozwojem przedsiębiorstwWrocław 2017.

Bąk-Grabowska Dominika, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia, Monografie i Opracowania nr 263, Wrocław 2016.

Bednarek P., Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych, Wrocław 2015.

Bełz Grzegorz, Cyfert Szymon, Strategiczna i  organizacyjna odnowa przedsiębiorstwWrocław 2017.

Biblioteka na miarę - przestrzeń, zasoby, usługi, red. Małgorzata Świrad, Barbara Żmigrodzka, Wrocław 2016.

Brach Jarosław, Dostawy ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP - wybrane zagadnienia ekonomiczne i techniczne, Wrocław 2015.

Brach J., Nowoczesna europejska ciężarówka wojskowa w przyszłości - implikacje dla Polski, Wrocław 2017.

Brol Marcin, Ekonomiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji, Monografie i Opracowania nr 257, Wrocław 2015.

Chmielowiec-Lewczuk M., Modelowanie strategii kosztowej w zakładzie ubezpieczeń a współczesne uwarunkowania rynku, Monografie i Opracowania nr 280, Wrocław 2018.

Chojnacka-Komorowska Anna, Tworzenie systemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie. Aspekty funkcjonalne, strukturalne oraz instrumentalne. Monografie i Opracowania 270, Wrocław 2017.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, ulica Komandorska 118/120. Historia pewnego miejsca, Wrocław 2012.

Chorążyczewska Tamara, Wrocław, 118/120 Komandorska StreetThe History of a Certain Place, Wrocław 2014.

Chumiński Jędrzej, Robotnicy polscy 1945-1956. Stary i nowy ośrodek przemysłowyna przykładzie Krakowa i Wrocławia, Wrocław 2015.

Controlling and Knowledge.Shaping an Information Environment in Contemporary Business Organizations, ed. Joanna Dyczkowska, Paweł Kużdowicz, Wrocław 2014.

Czarnecki Leszek, Model DNA firmy, Monografie i Opracowania nr 252, Wrocław 2015.

Czarnecki Leszek, Lider alfa, Wrocław 2018.

Czekała M., Dziwok E., Kośny M., Wójciaczyk W., Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Pewność i ryzyko, Wrocław 2016.

Czetwertyński S., Paradoks cenowy produktów wirtualnychWrocław 2017.

Ekonomia - finanse - bankowość. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Ewie Bogackiej-Kisiel, red. Jacek Karwowski, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Wrocław 2016.

Ekonomia, Seria: Debiuty Studenckie, red. Bożena Borkowska, Wrocław 2015.

Financial Systems Stability in Ukraine and Poland, ed. Grażyna Woźniewska, Wrocław 2014.

Frątczak E., Panek T., Słaby T., Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, Wrocław 2017.

Głuszczuk D., Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski, Seria: Monografie i Opracowania nr 262, Wrocław 2015.

Human Resources Management in Corporate Groups, red. Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda, Wrocław 2015.

Jagoda Agnieszka, Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy, Monografie i Opracowania nr 265, Wrocław 2017.

Jajuga Krztsztof, Feldman Łukasz, Pietrzyk Radosław, Rokita Paweł, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Wrocław 2015.

Jurek Ł., Łączenie pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą w Polsce, Wrocław 2016.

Kawka Tomasz, Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania, funkcje, konfiguracja, seria: Monografie i Opracowania nr 250, Wrocław 2014.

Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, red. Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Wrocław 2014.

Kociemska Hanna, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Monografie i Opracowania 271, Wrocław 2017.

Kotapski Roman, Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość, Wrocław 2017.

Kowal Witold, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wrocław 2015.

Kowal Witold, Synthetic Organizational Evaluation. Emotional, Behavioural and Financial Effects of Marketing Activities in Effectiveness and Efficiency Evaluation, Wrocław 2015.

Kowalska Anna, Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowaniaMonografie i Opracowania nr 274, Wrocław 2018.

Krasiński Marek, Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania, Wrocław 2014.

Krasnodębski Ryszard, Logika języka nauki i jego pogranicze. Język matematyki a język fizyki, Wrocław 2016.

Kurek Robert, Systemy informacyjne nadzoru nad zakładami ubezpieczeń, Monografie i Oprcowania nr 258, Wrocław 2015.

Kwiecień Ilona, Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, Monografie i Opracowania nr 253, Wrocław 2015.

Michalska-Dudek Izabela, Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Monografie i Opracowania nr 264, Wrocław 2017.

Morawski M., Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą. Motywy, warunki, metody, Wrocław 2017.

Nowosielski K., Sprawność procesów controllingowych. Istota. Przejawy. Determinanty, Monografie i Opracowania 279, Wrocław 2018.

Organic Food Market in Poland, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 2016.

Pancer-Cybulska Ewa, Olipra Łukasz, Cybulski Leszek, Surówka Agata, Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. The Impact of Air Transport on Regional Labour Markets in Poland, Wrocław 2014.

Piórkowska Katarzyna, Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym. Monografie i Opracowania 272, Wrocław 2017.

Piwoni-Krzeszowska Estera, Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Monografie i Opracowania nr 249, Wrocław 2014.

Piwowar A., Chemiczna ochrona roślin we współczesnym rolnictwie w perspektywie ekonomicznej i ekologicznej - korzyści, koszty oraz preferencjeMonografie i Opracowania nr 273, Wrocław 2018.

Płachciak Adam, Rozwój zrównoważony w polityce brytyjskiej Nowej Partii Pracy. Monografie i Opracowania nr 254, Wrocław 2015.

Płachciak Adam, Rogala Piotr (red.), Od statystyki do jakości życia. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi BorysowiWrocław 2018.

Początki transformacji energetycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii odnawialnej, red. Alicja M. Graczyk, Wrocław 2016.

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, red. E. Nowak, Wrocław 2017.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Anna Kasperowicz, Wrocław 2016.

Rachunkowość, Seria: Debiuty Studenckie, red. Robert Kowalak, Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Wrocław 2015.

Rojek-Nowosielska Magdalena, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Model - diagnoza - ocena. Monografie i Opracowania 269, Wrocław 2017.

Scheuer Bartosz, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej. Monografie i Opracowania nr 255, Wrocław 2015.

Smolbik-Jęczmień Alicja, Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości, Monografie i Opracowania 268, Wrocław 2017.

Smoluk Antoni, Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty, Wrocław 2016.

Sobocińska M., Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Monografie i Opracowania nr 259, Wrocław 2015.

Społeczeństwo i zmiana. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Zdzisława Pisza, red. O. Kowalczyk, A. Kubów, W. Wątroba, Wrocław 2016.

Sztando Andrzej, Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Monografie i Opracowania nr 266, Wrocław 2017.

Szymański P., Standardy wyceny jako sposób poprawy jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa, seria: Monografie i Opracowania nr 260, Wrocław 2015.

Ubezpieczenia we współczesnym świecie - problemy i tendencje. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof.. Wandy Ronki-Chmielowiec i 10-lecia Katedry Ubezpieczeń, red. Ilona Kwiecień,  Wrocław 2017.

Walesiak Marek, Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Wrocław 2016.

Waniowski Paweł, Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Monografie i Opracowania nr 248, Wrocław 2014.

Wątroba Wiesław,Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu, Wrocław 2017.

Węgrzyn Grażyna, Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne w zatrudnieniu. Monografie i Opracowania nr 256, Wrocław 2015.

Wierzbiński Marcin, Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, Monografie i Opracowania 267, Wrocław 2017.

Wiszniowski Edward, Rachunkowość w kontrolnej procedurze nielegalnego obrotu pieniężnego, Monografie i Opracowania nr 261, Wrocław 2015.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem